ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou

ZŠ a MŠ Orlík nad Vltavou

je netypickou institucí poskytující výchovu a vzdělávání dětem od dvou do jedenácti let. Do jedné třídy MŠ v současné době dochází 13 dětí ve věku 3 - 6 let. V příjemném prostředí mohou děti trávit 8 hodin denně pod vedením kvalifikované učitelky. V malém rodinném kolektivu děti netrpí adaptačními obtížemi, navíc jsou v blízkém kontaktu s dětmi školními, což jim pak usnadňuje přechod do ZŠ. Společně se školními dětmi se také zúčastňují různých akcí mimo školu, např. každoročního kurzu plavání v Písku. Škola má vlastní zahrádku a vlastní hřiště, na kterém děti tráví přestávky i volná odpoledne. Blízký zámecký park a okolí Orlické přehrady skýtá báječné prostředí pro naučné i relaxační vycházky do okolí. Dětem z MŠ i ZŠ je jednou měsíčně poskytována logopedická péče.

Základní škola prošla v letech 2020 - 2021 komplexní rekonstrukcí. Je tvořena dvěma třídami, které v současné době navštěvuje 17 žáků. Ve třídách vyučují dvě kvalifikované učitelky. Výraznou pomocí je přítomnost asistentky pedagoga, která pomáhá při studiu dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními. Na škole rovněž působí kvalifikovaný školní metodik prevence. Třídy jsou kompletně vybavené novým zařízením a moderními učebními pomůckami.

  Školní družina je v provozu ráno od 6,45h, odpoledne do 15,30h. Kromě pohybových aktivit, které probíhají převážně venku, je oblíbenou činností dětí i paní vychovatelky vyrábění nejrůznějších dekoračních a dárkových předmětů. Jejich výstavka je naší velkou chloubou a zdobí prostředí naší školy. 

Děti mohou chodit na keramický kroužek. Součástí keramicjké dílny je i keramická pec.

Škola úzce spolupracuje s jezdeckým klubem na Malé farmě v Probulově. Většina žáků si péči o koně oblíbila a do klubu pravidelně dochází. Prostředí Malé farmy je dětem blízké a znají jej dokonale, neboť zde kromě výuky jezdectví mohou zažít báječné výukové programy (výroba z ovčí vlny, indiánská stezka, podzimní dýňování a moštování apod.)

Malý kolektiv má velkou výhodu. Vřelé a přátelské prostředí poskytuje dětem příjemný pocit důvěry a bezpečí. Neustálý kontakt mezi dětmi různých věkových kategorií v nich přirozeně pěstuje dovednost kooperace a vzájemné pomoci. Všem dětem je věnována pozornost, nikdo nestojí stranou, všichni mohou postupovat podle svého individuálního tempa, ke všem je maximálně uplatňován individuální přístup. U každěho žáka můžeme diagnostikovat jeho nadání a silné stránky, zaměřit se na ně a rozvíjet je. Malý kolektiv rovněž umožňuje využít zajímavé a aktivizační pedagogické metody, především projektové vyučování a metody zážitkové pedagogiky.

 
21.08.2021 publikoval: Kateřina Pontová
Nahoru